ยุง


                       สายด่วน :  กรุงเทพฯ ปริมลฑล ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

064-656-3365, 02-004-2265

  สายด่วน : สาขาโคราช 

                                     089-022-1338, 065-641-1882

 

 

ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร


ยุง

 

      เป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน  ยุงบางชนิดสร้างความรำคาญบางชนิดเป็นพาหะนำโรค  ยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เช่น ยุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เช่น ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไข้ซิกาและชิคุนกุนยา ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ยุงเสือ ยุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคเท้าช้างเป็นต้น

      ยุง แบ่งออกเป็น 3 Subfamily ใหญ่ๆคือ ยุงยักษ์  ยุงก้นปล่อง และ ยุงลายและยุงรำคาญ   ยุงยักษ์ไม่ดูดเลือดเป็นอาหาร ยุงก้นปล่องและยุงลายดูดเลือดคนและสัตว์เป็นอาหาร พฤติกรรมการเข้าหาเหยื่อของยุงแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ในขณะที่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญหากินในเวลากลางคืนในประเทศไทยมียุงทั้งสิ้น 436 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นยุงก้นปล่อง 73 ชนิด ที่เหลือเป็นยุงรำคาญ ยุงลาย และยุงอื่นๆ

แหล่งเพราะพันธ์ุและโรคที่นำโดยยุงในประเทศไทย

      ยุงก้นปล่อง

          แหล่งเพราะพันธ์ุคือแอ่งน้ำไหลเอื่อยๆ ค่อนข้างสะอาด แอ่งหิน โพรงไม้ รวมทั้งในนาข้าวเป็นต้น โดยมากอยู่ไกลตัวเมืองในป่า ชายเขา  โรคที่นำโดยยุงก้นปล่องได้แก่ มาลาเรีย

      ยุงรำคาญ

          แหล่งเพราะพันธ์ุคือแหล่งน้ำขังบนดิน แอ่งหิน ท่อระบายน้ำ น้ำครำใต้ถุนบ้าน น้ำในท่งนา รอยเท้าสัตว์ ภาชนะขังน้ำที่สกปรก โรคที่นำโดยยุงรำคาญคือไข้สมองอักเสบ

      ยุงลาย

          แหล่งเพราะพันธ์ุคือ แหล่งน้ำใสบริเวณบ้าน เช่น ตุ่มน้ำ อ่างน้ำ บ่อซีเมนต์ ไห กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง จานรองขาตู้ แจกัน กาบใบพืช โพรงไม้ เปลือกผลไม้ โรคที่นำโดยยุงลายคือไข้เลือดออก

      ยุงลายเสือ

          แหล่งเพราะพันธ์ุคือบึงน้ำที่มีพืชน้ำ เช่น จอก แหน ผักตบชวา ป่าพรุที่มีพืชน้ำเป็นต้น โรคที่นำโดยยุงลายเสือคือโรคเท้าช้าง